Tiến Sĩ - Doctoral Degrees ( 3 năm)

Bằng Tiến Sĩ là văn bằng cao nhất do các trường đại học tại Úc cấp. Mặc dù đây là văn bằng chuyên về nghiên cứu, một số chương trình tiến Sĩ, ngoài công trình nghiên cứu, còn có các môn học kèm theo. 

Để được theo học tiến sĩ tại Úc, sinh viên cần có bằng thạc sĩ hoặc bằng cử nhân và hoàn tất 1 năm học chuyên sâu về nghiên cứu (honor year). Những sinh viên này nếu có kết quả học tập cao có thể đăng kí học thẳng lên chương trình tiến sĩ. Ngoài bằng cấp, sinh viên phải đệ trình lên một đề cương nghiên cứu (short research proposal).  

Chương trình tiến sĩ gồm 3 phần:

  • Một bản báo cáo về công trình nghiên cứu, thí nghiệm hoặc một phương pháp tiếp cận mới có hệ thống cho một lĩnh vực nào đó. 

  • Ứng dụng kết quả của một công trình nghiên cứu nguyên thủy vào một chuyên ngành hoặc một lĩnh vực nào đó. 

  • Một luận án có trình tự và đầy đủ chi tiết chứng minh mối liên hệ của công trình nghiên cứu đối với một chuyên ngành hoặc lĩnh vực học tập trên một bình diện rộng lớn. 

Bằng cách tiếp tục sử dụng website, bạn đồng ý sử dụng cookie. Bấm vào đây để đọc chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi
Tôi đồng ý